sekunda_nekate

11 tekstów – auto­rem jest se­kun­da_ne­kate.

Je­den piorun nie złamie ser­ca, dru­gi może być mniej­szy a roz­trzas­ka go na kawałki 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 grudnia 2010, 18:25

płacz to nie oz­na­ka słabości - prze­ciw­nie, to oz­na­ka walki... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2010, 23:44

od­da­je Ci mój od­dech, bo two­je życie jest dla mnie ważniejsze..


Pożeg­na­nie z Wiktorem 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 maja 2010, 00:43

...Stać mnie na wiele, a w szczególności o to żeby zad­bać o przyszłość 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 maja 2010, 23:52

Zaz­drość jest matką nienawiści... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 maja 2010, 13:36

żad­na miłość nie po­win­na ak­cepto­wać bra­ku szacunku 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 kwietnia 2010, 14:09

Zgubić Marzenia

Kochałam Zy­cie Bo Byłeś na Nim
Ty Dla Mnie Ty...Jedyny....
Ale Ty pot­ra­fiłeś Odeb­rać mi Marzenia...
Nie Zaufam Już Nikomu....
Bo To Ja żyłam Dla Ciebie...
Nie Mogę Uciec Przez życiem
Bo Naj­pierw Musze Je Pokonać...
Te­raz Już Wiem Ze Najgłębiej Patrzą
Oczy Które Naj­więcej Płakały...
Czy W Moim Ser­cu Jest Wystarczająco
Dużo ban­daży żeby opat­rzyć wszys­tkie rany...
Proszę O Jedno...
Jeśli myślisz ze mnie Już nie ma...
Po­myśl Cza­sem Ze Byłam... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2010, 20:09

Ak­ceptac­ja cier­pienia jest niebez­pie­czna- od­biera nadzieję na ja­kiekol­wiek zmiany...

Pożeg­na­nie z Wiktorem 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 kwietnia 2010, 21:25

Ludzie wciąż ocze­kują na coś, cze­go nig­dy nie osiągną, a to po­wodu­je, ze ich zy­cie staję się pas­mem cierpień...


Pożeg­na­nie z Wiktorem 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 kwietnia 2010, 14:03

Praw­do­podob­nie zaw­sze, gdy po­jawi się ktoś in­ny, bedę tra­cić miłość, która słusznie mi się na­leży - po­nieważ nie bedę w sta­nie uszcześli­wiać ko­goś in­ne­go - liczy się tyl­ko on... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2010, 14:15

sekunda_nekate

Kazdy gest jest zobowiązujący...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sekunda_nekate

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność